Nahajate se tukaj

Password hash generator

Geslo za dostop na sestav

Geslo: 

Zakodirano geslo:

Zakodirano geslo se ustvari v brskalniku in zato ni potrebno varno pošiljanje po mreži. Razumeti pa je potrebno, da se je varnost v zadnjih letih spremenila in da je zakodirana gesla tudi možno dekodirati z grobo silo na malo boljših grafičnih karticah (GPU) ne glede na sistem kodiranja. Zato je najmanjša dovoljena dolžina gesla na HPCFS osem znakov, kar se da dekriptati v dveh mesecih ali prej. Priporočamo torej, da je vaše geslo vsaj 10 znakov (okoli 500let na poceni GPU). Vsebovati mora cifre, male in velike črke. Po dodelitvi računa si geslo lahko zamenjate z ukazom yppasswd.

Zakodirano geslo za vzpostavitev računa pošljite na geslo@hpc.fs.uni-lj.si

Namesto zakodiranega gesla lahko pošljete tudi vaš javni SSH ključ, ki si ga ustvarite z ukazom ssh-keygen -t dsa in si zanj ravno tako izmislite primerno geslo ter dostopate na sestav preko konzole ssh, kjer si potem lahko nastavite še dostop z geslom.


Generating password to access the HPCFS

Password: 

Encoded password:

An encrypted password is created in the browser and therefore does not require secure transmission over the network. It should be understood, however, that security has changed in recent years and that encrypted passwords can also be decoded by brute force on slightly better graphics cards (GPUs) regardless of the encryption system. Therefore, the minimum allowed password length on HPCFS is eight characters, which can be decrypted in two months or sooner. We therefore recommend that your password be at least 10 characters (about 500 years on a cheap GPU). It must contain numbers, lowercase and uppercase letters. After assigning the account, you can change the password with the yppasswd command.

Send the encrypted password for setting up the account to geslo@hpc.fs.uni-lj.si

Instead of an encrypted password, you can also send your public SSH key, which you create with the ssh-keygen -t dsa command, and also invent a suitable password for it and access the assembly via the ssh console, where you can then set up password access.


Gesla za servise uporabnikov (neobvezno)

Za vzpostavitev in dostop do vaših lastnih servisev (SVN, HTTPS, TRAC in podobno) je potrebno ustvariti podobna zakodirana gesla v ustreznih sistemih. Uporabite še naslednji obrazec če želite vzpostavitev teh servisev in ravno tako pošljite zakodirana geslo po pošti. Gesla za te servise niso tako pomembna saj so to uporabniški servisi, zato pri njih ni posebnih omejitev.

Uporabniško ime:   Geslo: 

Zakodirano geslo za TRAC: