Nahajate se tukaj

Primeri v Fortranu 90

Vaja 1 : Pozdrav

Preverimo delovanje programa z najkrajšim programom.

 program hello
  !Izpiše klasični pozdrav na terminal
  implicit none
  write (unit = *, fmt= *) "Hello World!"
end program hello

Program prevedemo in poženemo z ukazom

$ f95 hello.f90 -o hello
$ ./hello
 Hello World

Vaja 2 : Stopinje v Radiane

Poleg vgrajenih trigonometrijskimi funkcijami (sin(), cos(), tan, ...) si želimo še razne pomožne funkcije, kot je pretvorba stopinj.

Napišimo modul imenovan trig, ki vsebuje te funkcije za modularno rabo v drugih programih. Osnutek programa trig.f90 je naslednji

 module trig
 implicit none
contains
 real function degtorad
  ...
 end function degtorad

 real function radtodeg
  ...
 end function radtodeg
end module trig

Napišimo še osnutek programa anglecov.f90, ki prebere 3 kote (v stopinjah) iz zaslona

 program anglecov
 use trig
 ! preberi tri kote
 ! Pretvori kote iz stoping v radiane
 ! izpiši kote
 ! pretvori kote iz radianov v stopinje
 ! izpiši kote
end program anglecov

Vaja 3: Kvadratni koreni

Napišite program, ki izračuna oba korena kvadratne funkcije

ax2+bx+c=0

za a=1, b=0, c=-4 s tem, da je potrebno vključiti pogojni stavek (if), pri katerem se kontrolira pozitivnost diskrimimante b2-4ac in javiti napako v primeru napake vhodnih podatkov. Lahko pa ta primer razširite še na kompleksna števila, ki mora za a=4, b=1, c=1 izpisati x=-0.125+0.48i in x=-0.125-0.48i.