Nahajate se tukaj

Paralelno računanje števila Pi (π)

Aproksimacija števila π se lahko dobi z naslednjim približkom

kjer se odgovor dobi s približkom, ki postaja boljši z naraščajočim N. Iteracije so med seboj neodvisne od i in s tem jih je tako možno paralelizirati. Za naslednje primere uporabite N=2310, ki je deljivo z 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 in 12

 1. Popravite hello.py tako, da bo vsak proces neodvisno izračunal vrednost π in ga izpisal na zaslon
  # -*- coding: utf-8 -*- pi0.py
  from mpi4py import MPI
  comm = MPI.COMM_WORLD
  size = comm.Get_size()
  rank = comm.Get_rank()
  N = 2310
  vsota=0.0
  for i in range(N):
      vsota += 1/(1+((i+0.5)/N)**2)
  print "Pi = ", 4*vsota/N
 2. Sedaj uporabite različne procese, da bodo po delih izračunali vsoto. Če imamo samo dva procesa, potem bo rank  0 izračunal i v mejah od i=0,1,N/2-1 ter rank 1 v mejah i=N/2..N-1. Program poženemo z ukazom
  half mpirun -np 2 python pi1.py

  Upoštevajte, da je

  range([start,] stop[, step]) -> list of integers

  Na roke seštejte in preverite, če so delne vsote pravilne.

  # -*- coding: utf-8 -*- pi1.py
  from mpi4py import MPI
  comm = MPI.COMM_WORLD
  size = comm.Get_size()
  rank = comm.Get_rank()
  N = 2310
  vsota = 0.0
  start = rank*N/size
  stop = (rank+1)*N/size
  for i in range(start, stop):
      vsota += 1/(1+((i+0.5)/N)**2)
  print "%f rank %d [%d,%d]" % (4*vsota/N, rank, start, stop)

  Za večje število procesov uporabimo awk

  node mpirun -np 11 python pi1.py|awk '{sum+=$1}END{print "Pi=",sum}'
 3. Sedaj želimo v glavnem procesu (rank 0) sešteti vse delne vsote tako da
  • Vsi procesi razen glavnega pošljejo svojo delno vsoto glavnemu procesu
  • Glavni proces sprejme v vrednosti vseh ostalih procesov in jih sešteje v zanki
  Uporabiti morate MPI ukaza za pošiljanje in sprejemanje
  # -*- coding: utf-8 -*- pi2.py
  from mpi4py import MPI
  comm = MPI.COMM_WORLD
  size = comm.Get_size()
  rank = comm.Get_rank()
  N = 2310
  vsota = 0.0
  start = rank*N/size
  stop = (rank+1)*N/size
  for i in range(start, stop):
      vsota += 1/(1+((i+0.5)/N)**2)

  if rank == 0:
      for i in range(1, size):
          vsota += comm.recv(source=i, tag=1)
      print "Pi =", 4*vsota/N
  else:
      comm.send(vsota, dest=0, tag=1)
 4. Zagotovite, da program deluje pravilno tudi če N ni natančno mnogokratnik procesov P.
 5. Namesto po blokih raje uporabite preskoke (stride oziroma step) v ukazu range()
 6. Uporabite redukcijo za delne vsote
  #..
  pi = comm.reduce(vsota, op=MPI.SUM, root=0)
  if rank == 0:
      print "Pi =", 4*pi/N
 7. Potem ko ste izračunali vsoto Pi jo pošljite še vsem procesom z
  pi = comm.bcast(vsota, root=0)
 8. Uporabite funkcijo MPI.Wtime() za merjenje stenčasa. Funkcijo je potrebno klicati na začetku in potem še na koncu izračunati razliko. S tem lahko tudi preverimo ali je koda pravilno balansirana po procesorjih. Na primer
  t0 = MPI.Wtime()
  #... računamo
  print "preteklo =", MPI.Wtime() - t0
 9. Preverite ali v primeru da v zanki glavnega procesa sprejemate rezultate v poljubnem vrstnem redu tako, da rečete
  vsota += comm.recv(source=MPI.ANY_SOURCE, tag=1)
  deluje hitreje kot če zahtevate natančen vrstni red. Koliko procentov hitreje je wildcard sprejem? Poskusite ponoviti izračun večkrat, da dobite boljši povprečni rezultat. Kaj pa če naredimo dva dela kode, ki se hkrati izvajata in vsak računa svoj Pi. Ali lahko to potem ločimo v wildcard z izbiro tag-a?
 10. Primerjajte aproksimacijo z
  import math
  #..
  error = pi - math.pi