Nahajate se tukaj

Message Passing Interface (MPI)

MPI je dominanten način komuniciranja s pošiljanjem sporočil. Sporočila se pošiljajo na nivoju procesov. Model MPI omogoča vzporedno izvajanje s sodelovanjem večih procesov na isti nalogi. Vsak proces ima pri delu svoje podatke. Procesi komunicirajo tako, da si med sabo pošiljajo in sprejemajo sporočila.Večina MPI programov temelji na modelu SPMD (Single-Program-Multiple-Data), kar pomeni, da vsi procesi izvajajo isti program s svojimi podatki. Da se omogoča medsebojno delo imajo procesi vsak svoj ID. Običajno se poganja en proces na eno procesorsko jedro.

Sporočila

Sporočilo prenaša številne podatke določenega tipa iz spomina v spomin drugega procesa. Sporočilo tipično vsebuje

 • ID pošiljatelja in prejemnika
 • tip podatkov
 • količino podatkov
 • podatke
 • tip sporočila

Pošiljanje sporočil je možno sinhrono ali asinhrono. Sprejemi so običajno sinhroni, kar pomeni da mora sprejemni proces počakati, da se celotno sporočilo sprejme. Obstajajo tudi različni modeli komunikacije

 • Point-to-Point - med dvema procesoma
 • Collective - skupinska komunikacija med več procesi:
  • Broadcast - Pošiljanje iz enega procesa na vse ostale
  • Scatter - pošiljanje informacije več procesov
  • Gather - prejemanje informacije večih procesov
  • Reduction - gobalen seštevek, produkt, min, max, ...

Težave pri pisanju MPI so lahko zamrznitve (deadlock) oz čakanje na sporočila, ki nikoli ne pridejo. Večina znanstvenih programov ima enostavno zgradbo kar rezultira v enostavnem vzorcu komunikacij. Glavni namen programov MPI je prenosljivost kode in učinkovita implementacija vzporednega programa.

Programiranje

Za uporabo knjižnice MPI v programu je potrebno najprej vključiti v izvorno datoteko ustrezne glave za kontrolo tipov:

 • C in C++: #include
 • Fortran 77 (se ne priporoca vec): include ‘mpif.h'
 • Fortran 90: use mpi
 • Fortran 95 in MPI 3.0: use MPI_f08

Ukazi za klicanje knjižnice so naslednje oblike:

C:

error = MPI_Xxxxx(parameter, ...);
MPI_Xxxxx(parameter, ...);

Fortran:

CALL MPI_XXXXX(parameter, ..., IERROR)

Označbe (handles)

Z označevalni je mogoče naslavljati interne strukture MP. V C-ju so ozančevalci definirani tipi z typedef. V fortranu do to INTEGER-ji

Inicializacija

Pred začetkom dela, je potrebno inicializirati knjižnico MPI z ukazom

C:
 int MPI_Init(int *argc, char ***argv)
Fortran:
 MPI_INIT(IERROR)
 INTEGER IERROR

Da dobimo ID ali rank oziroma številko procesa kličemo ukaz

MPI_Comm_rank(MPI_Comm comm, int *rank)

MPI_COMM_RANK(COMM, RANK, IERROR)
INTEGER COMM, RANK, IERROR

Celotno število procesov v inicializaciji dobimo z

MPI_Comm_size(MPI_Comm comm, int *size)
MPI_COMM_SIZE(COMM, SIZE, IERROR)
INTEGER COMM, SIZE, IERROR

Na koncu se program konča z

int MPI_Finalize()

MPI_FINALIZE(IERROR)
INTEGER IERROR

Sporočila

 • Sporočilo vsebuje množico elementov določenega tipa
 • Tipi MPI
  • Osnovni tipi
  • Izpeljani tipi
 • Izpeljani tipi so lahko sestavljeni iz osnovnih
 • Tipi v C-ju so različni od tipov v Fotranu
MPI tip podatkaTip v C-ju
Osnovni tipi podatkov v MPI
MPI_CHARsigned char
MPI_SHORTsigned short int
MPI_INTsigned int
MPI_LONGsigned long int
MPI_UNSIGNED_CHARunsigned char
MPI_UNSIGNED_SHORTunsigned short int
MPI_UNSIGNEDunsigned int
MPI_UNSIGNED_LONGunsigned long int
MPI_FLOATfloat
MPI_DOUBLEdouble
MPI_LONG_DOUBLElong double
MPI_BYTE 
MPI_PACKED 
MPI tip podatkaTip v Fortranu
Osnovni tipi podatkov v Fotranu
MPI_INTEGERINTEGER
MPI_REALREAL
MPI_DOUBLE_PRECISIONDOUBLE PRECISION
MPI_COMPLEXCOMPLEX
MPI_LOGICALLOGICAL
MPI_CHARACTERCHARACTER(1)
MPI_BYTE 
MPI_PACKED 

Sporočila lahko pošiljamo na različne načine

 • standardno
 • sinhrono
 • z vmesnim pomnilnikom (buffered)
 • Sporočilo pripravljenosti
 • sprejem

Primer pošiljanjja sinhronega sporočila je

int MPI_Ssend(void *buf, int count,
                      MPI_Datatype datatype,
                      int dest, int tag,
                       MPI_Comm comm)

ali v fortranu:

MPI_SSEND(BUF, COUNT, DATATYPE, DEST,TAG, COMM, IERROR)
   BUF(*)
   INTEGER COUNT, DATATYPE, DEST, TAG
  INTEGER COMM, IERROR

Sprejemamo pa ga z:

int MPI_Recv(void *buf, int count,
                     MPI_Datatype datatype,
                     int source, int tag,
                     MPI_Comm comm, MPI_Status *status)

ali v Fortranu

MPI_RECV(BUF, COUNT, DATATYPE, SOURCE, TAG, COMM, STATUS, IERROR)
   BUF(*)
   INTEGER COUNT, DATATYPE, SOURCE, TAG, COMM,
   STATUS(MPI_STATUS_SIZE), IERROR

Za uspešno komuniciranje je vedno potrebno podati pravilen naslov končnega sprejemnika (rank). Tudi prejemnik mora podati vir iz katerega sprejem. Skladni morajo biti tui TAG-i, tip sporočila in seveda zadostna velikost rezerviranega spomina za sprejem.

Input/Output ali Vhod/Izhod

Običajno je pozabljena omejitev HPC prav vhod in izhod iz programov, saj celo standardni HP Linpack test ne upošteva I/O. Vendar pa morajo podatki na koncu obležati na zunanji enoti. Problem HPC sistemov je v simultanem dostopu do diskovnega podsistema kar vodi do zahtevne implementacije z več porazdeljenih RAID skupin, posrednikov do podatkov (MDS), vmesnih pomnilnikov, ... Več procesov ne more hkrati pisati v isto datoteko.

 • POSIX I/O je standarden način dosttopanja do datoetk na klasičnih računalnikih vendar nima podprtega vzporednega dostopa, ki ga HPC potrebuje. Posix način je možno uporabiti v glavnem MPI programu, ki skrbi za vse delo z datotekami. Vse to lahko poveča komunikacijo.

 • MPI I/O - Za naprednejše delo se uporabi MPI I/O knjižnice, ki so del MPI-2 standarda in temelji na poljih za katere skrbi knjižnica.

Delo y datotekami v MPI IO se začne z odpiranjem:

MPI_File_open(MPI_Comm comm, char *filename, int amode, MPI_Info info, MPI_File *fh)

MPI_FILE_OPEN(COMM, FILENAME, AMODE, INFO, FH, IERR)
CHARACTER*(*) FILENAME
INTEGER COMM, AMODE, INFO, FH, IERR
Primer:
MPI_File fh;
int amode = MPI_MODE_RDONLY;
MPI_File_open(MPI_COMM_WORLD, “data.in”, amode, MPI_INFO_NULL, &fh);

integer fh
integer amode = MPI_MODE_RDONLY
call MPI_FILE_OPEN(MPI_COMM_WORLD, ‘data.in’, amode, MPI_INFO_NULL, fh, ierr)

Zapremo jo z

MPI_File_close(MPI_File *fh)
MPI_FILE_CLOSE(FH, IERR)
INTEGER FH, IERR

Branje podatkov izbranega tipa na vsakem procesu je možno z

MPI_File_read_all(MPI_File fh, void *buf, int count,MPI_Datatype datatype, MPI_Status *status)

MPI_FILE_READ_ALL(FH, BUF, COUNT, DATATYPE, STATUS, IERR)
INTEGER FH, COUNT, DATATYPE, STATUS(MPI_STATUS_SIZE), IERR

Nastavimo lahko tudi poglede na datoteko in s tem določimo različne začetke za podatke v datoteki. S tem lako naredimo sestavljanko podatkov vseh procesov.

Izpeljani podatkovni tipi

MPI ima množico osnovnik tipov. Možno je pošiljati tudi dele polj. če npr. želimo poslati le del polja int[10] uporabimo ukaz

MPI_Send(x, 4, MPI_INT, ...);

Lahko izberemo tudi začetek s podajanjem kazalca

MPI_Send(&x[2], 4, MPI_INT, ...);
MPI_SEND(x(3), 4, MPI_INTEGER, ...)

Če želimo pošiljati le dele matrik oz vektorjev, lahko to naredimo z izpeljanim tipom.

MPI_Type_vector(int count, int blocklength, int stride, MPI_Datatype oldtype, MPI_Datatype *newtype);
MPI_TYPE_VECTOR(COUNT, BLOCKLENGTH, STRIDE,OLDTYPE, NEWTYPE, IERR)
INTEGER COUNT, BLOCKLENGTH, STRIDE, OLDTYPE
INTEGER NEWTYPE, IERR

MPI_Datatype vector3x2;
MPI_Type_vector(3, 2, 4, MPI_FLOAT, &vector3x2)
MPI_Type_commit(&vector3x2)

integer vector3x2
call MPI_TYPE_VECTOR(2, 3, 5, MPI_REAL, vector3x2, ierr)
call MPI_TYPE_COMMIT(vector3x2, ierr)

kar lahko uporabimo za pošiljanje

MPI_Send(&x[0][0], 1, subarray3x2, ...);
MPI_SEND(x , 1, subarray3x2, ...)
MPI_SEND(x(1,1) , 1, subarray3x2, ...)

Enostranska komunikacija

Pri modelu z enostansko komunikacijo sprejemnik ne sodeluje neposredno. Oddaljeni spomin se lahko naslovi tudi neposredno -- Remote Memory Access (RMA). Z RMA lahko dosegamo celoten spomin. Celo v ditribuiranih arhitekturah. V standardu MPI-2 imamo

 • origin - proces ki izvede kloc
 • target - proces v katerega spomin se posega
 • source - polje iz katerega so podatki kopirani
 • destination - polje v katerega so podatki skopirani

Enostransk komunikacija je glavnina pri vzpostavitvi standarda MPI-2. Dostop do RMA spomina je potrebno sinhronizirati, da ne prite do hkratnega pisanja in branja na istih lokacijah. To lahko dosežemo z

 1. kolektivno sinhronizacijo preko vseh procesorjev (z mejniki - MPI_Barrier),
 2. medsebojno sinhronizacijo
 3. zaklepi (locks)

Najbolj osnoven dostop do oddaljenega spomina je z

MPI_PUT(origin_addr, origin_count, origin_datatype, target_rank, target_disp,
 target_count, target_datatype, window)

S klici RMA okna (windows) zamenjujejo komunikatorje. Ni pa možnosti načina prenosov in so vse operacije brez blokad. Tako se lahko zgodi, da program nadaljuje z delom še preden so bili podatki prenešeni. To pa zahteva tudi, da se medtem podatki pošiljatelja ne smejo popravljati. Do sinhronizacije z npr MPI_WIN_FENCE,  zaklepi ali MPI_WIN_START/MPI_WIN_POST.

Optimizacija in deljeni komunikatorji v MPI

Izvajanje programov lahko upočasni naslednje kategorije:

 • pomanjkanje vzporednosti - Amdahlov zakon Tp = Ts( (1-a)/p + a)
 • slaba porazdelitev bremena
 • sinhronizacija
 • komunikacija

Namesto komunikatorja MPI_COMM_WORLD lahko uporabimo tudi manjše komunikatorje zato, da združimo procese glede na arhitekturno zgradbo komunikacij. Pri razdelitvi komunikatorja MPI_COMM_WORLD imajo potem procesi ranke štete po vrsti v vsakem komunikatorju posebej.

Primeri MPI programov

Hello, world

Izdelajmo MPI program, ki izpiše standardni pozdrav na Prelogu z uporabo LSF sistema. Program bo le izpisal pozdrav iz vsakega procesa. Za ugotovitev celotnega števila procesov uporabimo spremenljivko MPI_COMM_WORLD.

Za prevajanje moramo naprej izbrati okolje, kar naredimo z ukazom

module load intel openmpi

Program prevedemo z:

mpicc -g -o hello hello.c  -limf -lm
#include

int main(int argc, char *argv[])
{
 int rank, velikost;
 MPI_Init(&argc, &argv);
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &velikost);
 printf("Pozdrav iz procesa št. %d\n", rank);
 if (rank == 0)
   printf("Skupno število procesov je %d\n", velikost);
 MPI_Finalize();
}

Ustvarimo "batch" datoteko mpibatch.lsf z naslednjo vsebino:

#!/bin/sh
#BSUB -a openmpi
#BSUB -q normal
#BSUB -n 8
#BSUB -o hello-%J.out
#BSUB -e hello-%J.err

mpirun hello

in jo poženomo z ukazom bsub < mpibatch.lsf, ki v izhodno datoteko napiše rezultat in statistiko. Izpis programa je naslednji:

Pozdrav iz procesa št. 0
Skupno število procesov je 8
Pozdrav iz procesa št. 1
Pozdrav iz procesa št. 3
Pozdrav iz procesa št. 5
Pozdrav iz procesa št. 2
Pozdrav iz procesa št. 4
Pozdrav iz procesa št. 6
Pozdrav iz procesa št. 7

Izračun števila Pi

Želimo izračunati aproksimacijo števila pi z enačbo

\frac{\pi}{4}=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}\simeq\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N\frac{1}{1+\left(\frac{i-1/2}{N}\right)^2}

 1. Za osnovo uporabimo program hello.c tako, da vsak proces neodvisno izračuna vrednost pi. Preverimo ali vsi procesi izpišejo isto številko.
#include

#define N 840
#define SQR(x) (x)*(x)
int main(int argc, char *argv[])
{
 int rank, velikost;
 int i;
 double pi = 0.0;

 MPI_Init(&argc, &argv);
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &velikost);
 for (i=1; i < N; ++i)
    pi += 1.0/(1.0+SQR((i-0.5)/N));
 pi *= 4.0/N;

 printf("Rezultat #%d: Pi= %lf\n", rank, pi);
 if (rank == 0)
    printf("Skupno število procesov je %d\n", velikost);
 MPI_Finalize();
}
 1. Sedaj razdelimo procese tako, da računajo v različnih obsegih. Če bi imeli dva procesa bo rank 0 bo računal i=1..N/2, rank 1 pa i=N/2..N. N nastavimo na 840, saj je deljivo z 2 do 8. Izpišimo delne vsote in jih izračunamo na pamet.
#include

#define N 840
#define SQR(x) (x)*(x)
int main(int argc, char *argv[])
{
 int rank, np;
 int i, start, end;
 float pi = 0.0;

 MPI_Init(&argc, &argv);
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &np);
 start = N*rank/np+1; end = start + N/np-1;
 printf("Obseg #%d : [%d:%d]\n", rank, start, end);
 for (i=start; i <= end; ++i)
    pi += 1.0/(1.0+SQR((i-0.5)/N));
 pi *= 4.0/N;
 printf("Delna vsota #%d: Pi= %f\n", rank, pi);

 MPI_Finalize();
}
 1. Sedaj sestavimo delne vsote s pošiljanjem glavnemu procesu (rank 0) za seštevanje
  • Vsi procesi (razen glavnega) pošiljajo delne vsote glavnemu
  • glavni sprejema vrednosti vseh ostalih procesov in jih sešteje
  • Za komunikacijo uporabimo MPI_Ssend() in MPI_Recv()
  • Program dopolnnimo z
 2. Uporabimo funkcijo MPI_Wtime za izračun potrebnega časa za izračun
double starttime, endtime;
  starttime = MPI_Wtime();
 ... računamo
 endtime = MPI_Wtime();
 printf("Pi = %f izračunan v %lf\n", pi, endtime-starttime);
 1. Preverimo in zagotovimo, da program deluje pravilno tudi če N ni mnogokratnik števila procesov P

Ping pong

Napišimo program. ki v dveh procesih (rank 0 in 1) ponavljajoče pošilja sporočila sem in tja. Uporabimo  MPI_Send za posiljanje. Izdelati je potrebno program tako, da pravilno deluje tudi pri večjem številu procesov. Da poenostavimo bomo uporabili polje realnih števil ne da bi ga inicializirali.

 1. Dodajmo meritev časa za vse komunikacije
 2. Poglejmo kako čas varira z velikostjo sporočila
 3. Narišimo graf, da ugotovimo latenco (čas potreben za sporočilo velikosti nič).
        program pingpong
        use MPI_f08
        implicit none
        integer i, rank
        integer buf_size
        parameter (buf_size=8*64)
        real buf(buf_size)
        type(MPI_Status) :: stat
        double precision :: start, finish

        call MPI_Init()
        call MPI_Comm_Rank(MPI_COMM_WORLD, rank)


        do i=1,51
        if (rank .eq. 0) then
                if (i .eq. 2) start = MPI_Wtime()
                call MPI_Send(buf, count=buf_size, datatype=MPI_REAL, dest=1, tag=17, comm=MPI_COMM_WORLD)
                call MPI_Recv(buf, count=buf_size, datatype=MPI_REAL, source=1, tag=23, comm=MPI_COMM_WORLD, status=stat)
        else if (rank .eq. 1) then
                call MPI_Recv(buf, count=buf_size, datatype=MPI_REAL, source=0, tag=17, comm=MPI_COMM_WORLD, status=stat)
                call MPI_Send(buf, count=buf_size, datatype=MPI_REAL, dest=0, tag=23, comm=MPI_COMM_WORLD)
        end if
        end do
        finish = MPI_Wtime()


        if (rank .eq. 0) then
                print *, 'delta_time =', (finish-start)/(2*50)*1e6
        end if

        call MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD)

        call MPI_Finalize()

        end program

Enostranska komunikacija

Program za krozno vsoto predelamo v RMA nacin

#include <stdio.h>
#include <mpi.h>

#define to_right 201


int main (int argc, char *argv[])
{
  int my_rank, size;
  int snd_buf, rcv_buf;
  int right, left;
  int sum, i;

  MPI_Win win;

  MPI_Status  status;
  MPI_Request request;


  MPI_Init(&argc, &argv);

  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);

  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);

  right = (my_rank+1)      % size;
  left  = (my_rank-1+size) % size;
/* ... this SPMD-style neighbor computation with modulo has the same meaning as: */
/* right = my_rank + 1;          */
/* if (right == size) right = 0; */
/* left = my_rank - 1;           */
/* if (left == -1) left = size-1;*/

  sum = 0;
  snd_buf = my_rank;


  MPI_Win_create(&rcv_buf, sizeof(int), sizeof(int), MPI_INFO_NULL,
                                MPI_COMM_WORLD, &win);

  for( i = 0; i < size; i++)
  {
#if 0
    MPI_Issend(&snd_buf, 1, MPI_INT, right, to_right,
                          MPI_COMM_WORLD, &request);
   
    MPI_Recv(&rcv_buf, 1, MPI_INT, left, to_right,
                        MPI_COMM_WORLD, &status);
   
    MPI_Wait(&request, &status);
#else
    MPI_Win_fence(MPI_MODE_NOSTORE | MPI_MODE_NOPRECEDE, win);
        MPI_Put(&snd_buf, 1, MPI_INT, right, (MPI_Aint)0, 1, MPI_INT, win);
        MPI_Win_fence(MPI_MODE_NOSTORE | MPI_MODE_NOPUT | MPI_MODE_NOSUCCEED, win);
#endif
   
    snd_buf = rcv_buf;
    sum += rcv_buf;
  }

  printf ("PE%i:\tSum = %i\n", my_rank, sum);

  MPI_Finalize();
}

</mpi.h></stdio.h>