Nahajate se tukaj

Obremenjena elastična konzola

Uzračunali bomo upogib nosilca in napetost zaradi obtežbe, ob predpostavki homogenega elastičnega materila. Izbrali bomo nosilec iz borovega lesa kvadraste oblike, dolžine 1 metra, debeline 5 cm in širine 10 cm. Nosilec je  na eni strani togo vpet v zid, na drugi pa obtežen z silo 2000 N. Borov les je gostote 550 kg/m3, Posionov količnik je 0.37, elastični modul pa 10E9 N/m2.

 1. Odpremo terminalsko okno in zaženemo:
  $ single
  Job XXXX is submited to default queue – interactive
  Waiting for dispatch ...
  Starting on cnXX
  $ module load elmergui
  Loading qwt/6.0.2
  Loading vtk/5.10.1
  Loading ftgl/2.1.3-rc5
  Loading qt/4.8.4
  Loading paraview/3.98
  Loading opencascade/6.5.5
  Loading elmer/7.0
  Loading elmergui/7.0
  $ ElmerGUI
 2. V meniju programa ElmerGUI izberemo:
  File -> Open
  beam3d.grd

  Datoteka se nahaja se v 'elmerlab/lab03'.

 3. V ElmerGUI oknu se prikaže geometrija objekta z generirano mrežo končnih elementov.

  • Povečamo ElmerGUI okno preko celega ekrana

  • Razotiramo objekt v približno pozicijo, kot prikazuje slika:

  • Premikanje objekta:

   • Z vrtenjem koleščka (naprej/nazaj) miške zumiramo objekt (prinližujemo/oddaljujemo)

   • Z pritiskom leve miškine tipke in istočasnim premikom miške (gor/dol) rotiramo objekt okoli horizontalne osi.
   • Z pritiskom leve miškine tipke in istočasnim premikom miške (levo/desno) rotiramo objekt okoli vertkalne osi.
  • Postavimo objekt v približno pozicijo, kot prikazuje spodnja slika:
  • .
 4. Ko imamo mrežo začnemo z podajanjem podatkov preko modelnega menia v smeri od vrha proti dnu.
 5. Definiramo nastavitve povezane z celotno simulacijo. Naš problem je stacionarni v 3d kartezičnih koordinatah:
  Model -> Setup
  Simulation Type = Steady state
  Steady state max. Iter =1
  Coordinate mapping = 1 2 3
  Apply
 6. Definicija enačb:
  Model -> Equation
  Add
  Name = Linear Elasticity (Korigiramo ime 'Equation 1' na 'Linear Elasticity')
  Apply to bodies = Body 1 (tj postavimo kljukico)
  Izberemo jeziček ‘Heat Equation’
     Active = on              (tj postavimo kljukico)
     Calculate Stresses = on  
  Edit Solver Settings
     Linear System
  ​      Method = Iterative / GCR
        Preconditioning = ILU1
     Nonlinear system
        Max. iterations = 1
     Apply
  Add
  OK   (V redu)
 7. Definiramo material:
  Model -> Material
     Add
     Name = Pine
     General
        Density =550
     Linear Elasticity
        Young Modulus = 10.0e9
        Poisson ratio = 0.37
     Apply to bodies = Body 1 (postavimo kljukico)
  Add
  OK (V redu)
 8. Definiramo obtežbo. V našem primeru je lo lastna teža nosilca zaradi gravitacije (predpostavimo, da gravitacija deluje  v -y smeri). Pri določitvi sile zato uporabimo MATC izraz za izračun volumske sile (produkt gravitacije in specifične teže).:
  Model -> Body force
     Add
     Name = Gravity
     Linear Elasticity
        Force 2 = $ -9.81 * 550
     Apply to bodies = Body 1 (postavimo kljukico)
  Add
  OK (V redu)
 9. Definiramo robne pogoje. Imao dva robna pogoja. S prvim definiramo togo vpetost nosilca v zid (pomiki so nič), z drugim pa porazdelimo obtežbo 2000 N na površini nasprotne stranske ploskve konzole (0.05 m x 0.1m =0.005m2). Na to stransko ploskev tako deluje obtežba 400 000 N/m2 v negativni smeri y osi.
  Model -> Boundary condition
  Add
  Name = Wall
  Linear elasticity
     Displacement 1 = 0.0
     Displacement 2 = 0.0
     Displacement 3 = 0.0
  Add
  New

  Name = Mass
  Linear elasticity
  ​   Force 2 = -4.0e5
  OK (V redu)
 10. Ker ne poznamo indeksov robnih ploskev robnih pogojev ne dodelimo v ‘Boundary condition’ meniju, temveč uporabimo grafičen način:
  Model -> Set boundary properties (izberemo oz odkljukamo opcijo)
  1. Dvokiknemo na ploskev, kjer je nosilec vpet v zid in preko menija določimo 'Boundary condition': Wall. Potrdimo izbiro (v redu).
  2. Dvokiknemo ploskev nasprotni ploskvi vpetja nosilca v zid in preko menija doočimo 'Boundary conditions': Mass. Potrdimo izbiro (v redu).
 11. Generiramo vhodno datoteko za program ‘ElmerSolver’:
  Sif -> Generate
  Nastalo datoteko si lahko ogledamo z izbiro iz menija:
  Sif -> Edit
  Datoteko lahko nato uredimo, ali zapustimo z ukazom ‘File->Quit’.
   
 12. Shranimo projekt (Podatke projekta lahko shranimo v poljubni vazi vnosa):
  File -> Save Project
  Za shranjevanje projekta izberemo poljuben direktorij (npr. poddirektorij 'ProjectFiles'), kamor želimo shraniti narejeno.

  Opomba: Podatke projekta lahko prikličemo z: File -> LoadProject in izberemo dorektorij, kamor smo podatke shranili.

 13. Izračunamo primer:
  Run -> Start solver
 14. Za ogled rezultatov poženemo postprocesor:
  Run -> postprocesor
 15. V podprocesoju si ogledamo rezultate pomikov izračunanega nosilca. Maksimalni pomik znaša 0.063592 m oz zaokroženo 6.4 cm. V postprocesorju je prikazan pomik s pomočjo barvne skale na nedeformirani geomertriji. Za dober pregled s pomočjo puščic v oknu programa ElmerPost zasukamo nosiec tako, da je dolžina nosilca vzporedna barvni skali pomikov.
 16. Pomik lahko s pomočjo ukaznega jezika MATC v postprocesorju prikažemo tudi na deformirani geometriji.prikažemo Izračunan pomik lahko prikažemo na geometriji. To storimo tako, da v ukazni vrstici (enovrstično sivo polje spodnjega robu okna) programa ElmerPost vpišemo ukaza:
  math n0=nodes
  math nodes=n0+Displacement
  Za osvežitev grafike kliknemo na desno ikono v gornji vrstici okna programa ElmerPost in dobimo rezultate, kot jih prikazuje spodnja slika.

  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PriponkaVelikost
Plain text icon beam3d.grd datoteka741 bytov