Nahajate se tukaj

Razvoj vrtinčenja - von Karmanova nestabilnost

Primer prikazuje nastanek vrtinčenja ot von Karmanove nestabilsnoti. Geometrija je cev z krožno oviro. Primer obravnavamo dvodimenzionalno.

 1. Odpremo terminalsko okno in zaženemo:
  $ single
  Job XXXX is submitted to default queue - interactive.
  Waiting for dispatch ...
  Starting on cnXX
  $ module load elmergui
    Loading qwt/6.0.2
    Loading vtk/5.10.1
    Loading ftgl/2.1.3-rc5
    Loading qt/4.8.4
    Loading paraview/3.98
    Loading opencascade/6.5.5
    Loading openmpi/1.8.1
    Loading elmer/7.0
    Loading elmergui/7.0
  $ ElmerGUI
 2. V meniju programa ElmerGUI izberemo:
  File -> Open
  circle_in_channel.in2d
 3. Povečamo gostoto mreže
  Mesh->Configure
     nglib / Max H: 0.02
  Mesh
     Remesh

  Ko imamo mrežo, začnemo z definicijo modela, 
 4. Pripravimo ploskve za določitev robnih pogojev. 
  Kot robni pogoj želimo nastaviti temperaturo na notranjem robu širšega dela valjastih odprtin. To površino definira šest ploskev, zato moramo izbrati na sliki rdeče prikazane površine (sestavljene so iz šestih ploskev).

  Prvo ploskev izberemo z dvojnim klikom nanjo, za izbor naslednjih pa moramo držati tipko CTRL in hkrati izvesti dvojni klik na izbrani ploskvi. Če izberemo napačno ploskev ponovimo dvojni klik na tej ploskvi (ob hkratnem držanji tipke CTRL). Tipka CTRL omogoča dodajanje ali odvzemanje predhodno izbranih ploskev k izboru. Če objekta ni pravilo orientiran, ga med izborom lahko tudi rotiramo, kot je opisano zgoraj.
  Ko izberemo vse ploskve robnih pogojev nadaljujemo z:
  Mesh -> Unify Surface
 5. Podati moramo še podatke modela. Pri tem po vrsti (od vrha proti dnu) sledimo navedbam v padajočem meniju ‘Model’. V nadaljevanju podajamo korake našega priemra:
 6. Definiramo splošne nastavitve:
  Model -> Setup
  Simulation Type = Transient
  Steady state max. Iter =1
  Time Stepping Method = bdf
  BDF Order = 2
  Time Step Intervals = 200
  Time Step Sizes = $ 8/200
  Apply
 7. Definicija enačb:
  Izveremo relevantne enačbe in parametre. V našem primeru uporabimo dva solverja (v Elmerju imenovana Equations). Za tekočino uporabimo solver za pretk tekočine in solver za pretok toplote, za železno cev pa le solver za pretok toplote.
  Ker poznamo mrežo in vemo, da tekočino predstavlja Body 1, cev pa Body 2 bomo tej geomertiji dodelili solverje (Equation) in materialu že ob njihovi definiciji.
  Model -> Equation
  Add
     Name = Navier-Stokes
     Apply to Bodies = 1
     Izberemo jeziček 'Navier Stokes' in definiramo:
        Active = on (tj postavimo kljukico)
        Edit Solver Settings
           Nonlinear system
              Convergence tol. = 1.0e-4
           Linear System
              Convergence tol. = 1.0e-6
     Add
  OK (V redu)
  Definiramo materiala. Za definicijo materilanih lastnosti vode (sobne temperature)  in železa uporabimo knjižnico: :
  
 8. Model -> Material
  Add
     Material library
        Watter – room temperature (izberemo iz menija)
        Apply to bodies = Body 1 (postavimo kljukico)
     Add
  New
     Material library
        Iron generic  (izberemo iz menija)
        Apply to bodies = Body 2 (postavimo kljukico)
     Add
  OK
  OK
 9. Definiramo obtežbo:
  Model -> Body force
  Add
  Izberemo jeziček Heat Equation
  Name = Heating
  Head Source = 0.01
  Apply to bodies = Body 1 (postavimo kljukico)
  Add
  OK (V redu)
 10. Definiramo robne pogoje:
  Model -> Boundary condition
  Add
     Name = HotInFlow
     Heat Equation
       Temperature = 350.0
     Navier-Stokes
       Velocity 1 = 0.0
       Velocity 2 = 0.0
       Velocity 3 = Variable Coordinate; Real MATC "100.0*(1.0e-4-tx(0)^2-tx(1)^2)"
     Add
  New
     Name = Outflow
     NaviewStokes
       Use normal-tangential coordinate system = on
       Velocity 2 = 0.0
       Velocity 3 = 0.0
     Add
  New
     Name = NoSlip
     Navier-Stokes
       NoSlip Wall BC = on
     Add
  New
     Name = Troom
     Heat Equation
        Temperatute = 300.0
     Add
  OK
  OK
  OK
  OK (V redu)
 11. Za pomoč pri določivi vhodne ploskve aktiviramo kompas:
  View -> Compas = on (odkljukamo opcijo v meniju View)

  Vhodna ploskev naj bo tista tatere normala kaže vzporedno z osi.:

 12. Za določitev robnih pogjev s pomočjo grafičnega vmesnika
  Model -> Set boundary properties (izberemo oz odkljukamo opcijo)
 13. Dvokiknemo na površino vhodne linije,  odpre se nam okno za izbiro robnih pogojev. Pod ‘Boundary condition’ izberemo ‘Inlet’.
  Dvokiknemo na površino izhodne linije,  odpre se nam okno za izbiro robnih pogojev. Pod ‘Boundary condition’ izberemo ‘Outlet’.

 14. Generiramo vhodno datoteko za program ‘ElmerSolver’:
  Sif -> Generate
  
  Nastalo datoteko si lahko ogledamo z izbiro iz menija:
  Sif -> Edit

  Datoteko lahko nato uredimo, ali zapustimo z ukazom ‘File->Quit’.

 15. Shranimo projekt (Podatke projekta lahko shranimo v poljubni vazi vnosa):
  File -> Save Project
  Za shranjevanje projekta izberemo poljuben direktorij (npr. poddirektorij 'ProjectFiles').

  Podatke projekta prikličemo z: File -> LoadProject in izberemo dorektorij, kamor smo podatke shranili.

 16. Izračunamo primer:
  Run -> Start solver
  

  .

 17. Za ogled rezultatov poženemo postprocesor:
  Run -> postprocesor
 18. Da si v postprocesorju lahko ogledamo vse rezultate moramo ponovno odpreti datoteko (File-Open). Ob pritisku na gumb All se naložijo izračuni vseh časovnih korakov. Video simulacije si nato lahko ogledamo z pritiskom gumba Loop v meniju Edit – Timestep Control. V nadaljevanju prikazujemo le distribucijo hitrosti pri časovnih korakih 20, 60, 100, 150 in 200.:

  Časovni korak 20.
  .
  Časovni korak 60.
  ,
  Časovni korak 100.

  Časovni korak 150.

  Časovni korak 200.